Usmernenie pre klientov Hotela Junior Jasná k postupu vo veci uplatnenia zodpovednosti za škodu na odložených veciach návštevníkov a klientov, ku ktorej došlo počas požiaru hotela v dňoch 6. až 7. októbra 2015.


Vážení poškodení klienti spoločnosti Hotely mládeže Slovakia, a.s.,

v prípade, ak Vám počas Vášho pobytu v Hoteli Junior Jasná, ktorý bol zničený požiarom dňa 6.10.2015, boli poškodené alebo zničené vnesené alebo odložené veci, spoločnosť Hotely mládeže Slovakia, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že má uzatvorené pre tieto prípady poistenie zodpovednosti za škodu v poisťovni QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 Košice.

Pre uplatnenie náhrady škody a náležité vybavenie poistnej udalosti tak z našej strany ako aj zo strany poisťovne, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste na priloženom tlačive vyplnili všetky relevantné skutočnosti a zaslali ich spolu s podpísanou žiadosťou o náhradu škody na adresu spoločnosti Hotely mládeže Slovakia, a.s., Pražská 11, 811 04 Bratislava.

Vybavenie jednotlivých škôd bude naša spoločnosť realizovať v čo najkratšom čase po ukončení vyšetrovania príslušných policajných a hasičských orgánov. Hotely mládeže Slovakia, a.s.

Tlačivo na vyplnenie

Naše aktuálne e-maily: riaditel@juniorjasna.sk a recepcia@juniorjasna.sk

Pre vždy aktuálne informácie sledujte našu Facebook stránku